Petrus-En-Paulus-SJO-Praktische-info-Schoolreglement-Header

SCHOOLREGLEMENT

Het schoolreglement is het overzicht van regels en afspraken, dat de basis vormt voor een goede gang van zaken op onze school. Het is belangrijk dat elke partij zich hieraan houdt.

Je kunt het volledige schoolreglement ook hier downloaden.

Vanuit het schoolreglement schuiven we volgende basisregels naar voor. Je vindt ze ook ik elk klaslokaal terug:

WAT BIJ ONGEVAL?

Bij een ongeval op school of een ongeval van en naar de school breng je zo snel mogelijk de school op de hoogte op het nummer 059 80 24 23.

WAT BIJ AFWEZIGHEDEN?

BELANGRIJKE AFSPRAAK

’s Morgens moeten alle leerlingen van het eerste, tweede en derde jaar om 8.30 uur en ’s middags om 13.10 uur op school binnen zijn. De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde jaar ’s morgens om 9.20 uur en ’s middags om 14.00 uur.

Als je ingeschreven bent in onze school verwachten we dat je vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deel neemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op school.

ALGEMENE REGEL BIJ AFWEZIGHEDEN — DE BEWIJSLAST

Bij afwezigheid of ziekte vragen we dat de ouders de school zo snel mogelijk verwittigen, graag vóór 9 uur ’s morgens of vóór 14 uur ’s middags. De ouders moeten daarna ook schriftelijk meedelen wat de reden voor die afwezigheid was. Indien de school niet verwittigd wordt zal dezelfde dag nog een sms met de mededeling van afwezigheid naar de ouders gestuurd worden.

De school kan een beroep doen op de dokter van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding om de medische afwezigheden te laten verifiëren.

De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee

ALS JE AFWEZIG BENT WEGENS ZIEKTE, MOET JE DAAR EEN BEWIJS VAN VOORLEGGEN:
 • voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je kunt je afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen.Leerlingen die op school aanwezig waren, maar zich ziek meldden en naar huis gegaan zijn, moeten bij terugkomst ook een dergelijk bewijs binnenbrengen. In het agenda worden 4 stroken voorzien voor deze verklaring. Eens deze 4 opgebruikt zijn, moet je dus steeds een medisch attest voorleggen.
 • een medisch attest is nodig:
  • voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs
  • als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten;
  • wanneer je voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische redenen hebt gewettigd met een verklaring van je ouders;
  • voor een afwezigheid op de sportdag wegens ziekte;
  • als je afwezig bent wegens ziekte tijdens toetsen of de proefwerken.

 

De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren, wanneer je de eerste dag terug op school bent. Als je langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, dan moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) bezorgen, vóór je terugkomst.

WAT MET DE LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING DIE JE MIST WEGENS ZIEKTE?

Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dan moet je aan de arts een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school” vragen, zodat de leerkracht lichamelijke opvoeding kan uitmaken wat wel en wat niet kan in de lessen. Als je vaak niet deelneemt aan deze lessen, dan zal je een vervangtaak krijgen.

WAT ALS JE AFWEZIG BENT TIJDENS DE PROEFWERKEN, OVERHORINGEN, KLASOEFENINGEN, PERMANENTE EVALUATIE OF PERSOONLIJKE TAKEN?

Leerlingen die afwezig zijn op school tijdens een toets of permanente evaluatie, krijgen hiervoor voorlopig een 0. Zij geven het schriftelijke bewijs van hun afwezigheid af in de receptie. Wanneer zij hun afwezigheid gewettigd hebben, laten zij in de pauze van 10:30 en 14:55 door de opvoeder in A008 een bewijs van wettiging noteren in hun agenda. Hiermee bewijzen zijn aan hun leerkracht dat hun afwezigheid wettig was en kunnen zij hun toets inhalen. Bij permanente evaluatie kan gekozen worden door de leerkracht voor een verrekening of een extra evaluatie. De leerlingen krijgen maximum 10 kalenderdagen de tijd na datum van de toets, om de inhaaltoets aan te vragen. Ongewettigd afwezig tijdens een toets of permanente evaluatie betekent 0. Nalatigheid bij het inhalen van toetsen ook.

Als je langdurig afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen of je niet gevolgde lesuren praktijk of stages moet inhalen. Hij doet dit steeds in samenspraak met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen.

Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer proefwerken, dan moet je de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Als je langdurig afwezig bent, beslist hij steeds in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte proefwerken moet inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Dit wordt aan je ouders meegedeeld.

Als je ziek wordt ijdens de proefwerken, moet je steeds een medisch attest inleveren, voor het einde van de proefwerken!

STUDIEAANBOD

1

1STE GRAAD

Benieuwd naar onze eerste graad? Bekijk hier hoe je kan groeien tot wie je wil zijn!

2

2DE GRAAD

Ontdek onze studierichtingen in de 2de graad!

3

3DE GRAAD

Benieuwd naar ons studieaanbod in de 3de graad?

Wil je graag meer info of een persoonlijke rondleiding?